ધોરણ 10 અને 12 નું ટાઈમ ટેબલ 2024 ડાઉનલોડ કરો

Std 10 And 12 Exam Time Table 2024: આજે ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ક્લાસ 10 (એસ.એસ.સી) ટાઈમ ટેબલ 2024 માહિતી જાહેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (જીએસઇબી) દ્વારા ક્લાસ 10 અને 12 માટે ટાઈમ ટેબલ 11 માર્ચ, 2024 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. જીએસઇબી ક્લાસ 10 પરીક્ષા ટાઈમ ટેબલ 2024 ઓનલાઇન ગુજરાત બોર્ડની અધિકારીય વેબસાઇટ gseb.org પર મળી શકશે. ગુજરાતમાં 10મી પરીક્ષા 11 માર્ચ થી 22 માર્ચ, 2024 સુધી આયોજાય છે. તમે ગુજરાત બોર્ડ પરીક્ષા દિવસપત્ર 2024 પર ગુજરાત બોર્ડ પરીક્ષા તારીખ 2024 ટાઈમ ટેબલ પર મળશે.

ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ 2024

પરીક્ષા બોર્ડનું નામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
પરીક્ષાનું નામ GSEB HSC અને SSC બોર્ડ પરીક્ષાઓ
ગુજરાત બોર્ડ SSC પરીક્ષા તારીખ 2024 માર્ચ11, 2024 to માર્ચ 22, 2024
GSEB HSC પરીક્ષા તારીખ 2024 માર્ચ 11, 2024 to માર્ચ 26, 2024
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.gseb.org

ગુજરાત બોર્ડ SSC પરીક્ષા તારીખ 2024

 • આરંભ: માર્ચ 11, 2024
 • અવધારણ: માર્ચ 22, 2024

જેસીબી હસી પરીક્ષા તારીખ 2024

 • આરંભ: 11 માર્ચ, 2024
 • સમાપ્તિ: 26 માર્ચ, 2024

ધોરણ 10 બોર્ડ પરીક્ષા 2024 ટાઈમ ટેબલ

તારીખ વિષય
11 માર્ચ, 2024 ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા)
14 માર્ચ, 2024 ગણિત
16 માર્ચ, 2024 વિજ્ઞાન
18 માર્ચ, 2024 સામાજિક વિજ્ઞાન
20 માર્ચ, 2024 અંગ્રેજી (પ્રથમ ભાષા)

વર્ગ 12 સામાન્ય પ્રવાહ સમય કોષ્ટક

તારીખ વિષય સમય
11 માર્ચ, 2024 ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) સવાર 10:30 થી બપોર 1:30
14 માર્ચ, 2024 ગણિત સવાર 10:30 થી બપોર 1:30
16 માર્ચ, 2024 વિજ્ઞાન સવાર 10:30 થી બપોર 1:30
18 માર્ચ, 2024 સામાજિક વિજ્ઞાન સવાર 10:30 થી બપોર 1:30
20 માર્ચ, 2024 અંગ્રેજી (પ્રથમ ભાષા) સવાર 10:30 થી બપોર 1:30

ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું સમય કોષ્ટક

તારીખ વિષય સમય
11 માર્ચ, 2024 ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
14 માર્ચ, 2024 ગણિત 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
16 માર્ચ, 2024 ભૌતિકશાસ્ત્ર 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
18 માર્ચ, 2024 રસાયણશાસ્ત્ર 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
20 માર્ચ, 2024 જીવ વિજ્ઞાન 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર

ધોરણ 12 કોમર્સ ફ્લો ટાઈમ ટેબલ

તારીખ વિષય સમય
11 માર્ચ, 2024 ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
14 માર્ચ, 2024 ગણિત 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
16 માર્ચ, 2024 એકાઉન્ટીંગ 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
18 માર્ચ, 2024 વ્યાવસાયિક અભ્યાસ 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર
20 માર્ચ, 2024 અંગ્રેજી (પ્રથમ ભાષા) 10:30 સવાર થી 1:30 બપોર

વર્ગ 12 આર્ટસ ફ્લો ટાઇમ ટેબલ

તારીખ વિષય સમય
11 માર્ચ, 2024 ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા) 10:30 સવારે થી 1:30 બપોરે
14 માર્ચ, 2024 ગણિત 10:30 સવારે થી 1:30 બપોરે

GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ 2024 ડાઉનલોડ કરવા

 • ગુજરાતી પરિભાષા (પ્રથમ ભાષા) પરીક્ષા માટે GSEB આધિકારિક વેબસાઇટ gseb.org પર જાઓ.
 • “પરીક્ષણ” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • “સમય પટ” ટેબ પર ક્લિક કરો.
 • “SSC સમય પટ 2024” ડાઉનલોડ કરો.

GSEB SSC ટાઈમ ટેબલ 2024

 • ગુજરાત બોર્ડ ક્લાસ 10 બોર્ડ પરીક્ષા 2024 સમય પટ જાહેર કરશે.
 • ક્લાસ 12 સમય પટ 2024 ઘોષિત થશે.
 • બોર્ડ પરીક્ષા 2024 સમય પટ બોર્ડ દ્વારા પ્રકટ કરવામાં આવશે.
 • ગુજરાત બોર્ડ ક્લાસ 10 સમય પટ 2024 જાહેર કરશે.
 • ગુજરાત બોર્ડ ક્લાસ 12 વ્યાપાર સમય પટ 2024 પ્રકટ કરશે.
 • ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ક્લાસ 12 વિજ્ઞાન સમય પટ 2024 જાહેર થશે.
 • ક્લાસ 10 સમય પટ ઉપલબ્ધ થશે.
 • ગુજરાત બોર્ડ ક્લાસ 12 સમય પટ 2024 જાહેર કરશે.

ધોરણ 10 અને 12 નું ટાઈમ ટેબલ 2024: લિંક

To download time table Click here
Home Page Click here

Leave a Comment